Člen


Členský příspěvek je ve výši 450 Kč /rok. Snížený členský příspěvek pro členy starší 70 let je 50 Kč. Příspěvek můžete platit na účet KCHJ ČR: 27-4503700277/0100, variabilní symbol Vaše členské číslo, specifický symbol 2, výše zápisného (nový člen jednorázově) je stanovena 200 Kč. Splatnost členského poplatku na rok 2024 je k 31. 12. 2023 !!! 

 • Přihlášku prosím zašlete spolu s kopií potvrzení o zaplacení zápisného a členského příspěvku na adresu matrikáře: Michal Urban, Šanov 34, 270 31 Senomaty
 • Případné dotazy směřujte prosím na telefon: +420 721 312 054 nebo e-mail: sanovskapole@seznam.cz.

Přihlášku člena je nutné zaslat i poštou (Bez originálu podpisu nemusí být uznáno za platné) !!!


CO PRO VÁS DĚLÁ KLUB CHOVATELŮ JEZEVČÍKŮ A PROČ BÝT JEHO ČLENEM?

 • Cílem Klubu chovatelů jezevčíků České republiky je chov čistokrevných psů dle platného standardu FCI při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vlastností a vloh pro plemeno současně se snahou o dosažení co nejlepšího exterieru. Každý majitel jezevčíka s průkazem původu (PP), který se chce podílet na čistokrevném chovu a tím se zasloužit o další rozvoj toho-to plemene, se dříve či později stane i chovatelem (tj. tím, kdo odchovává čistokrevná štěňata s PP).
 • Podle Zápisního řádu Českomoravské kynologické unie (ČMKU) je povinností každého chovatele zapisovat vrhy prostřednictvím klubu zastřešujícího chov daného plemene. Pro jezevčíky je to tedy Klub chovatelů jezevčíků ČR (KCHJ ČR). Aby mohli chovatelé nebo ma-jitelé jezevčíků v plném rozsahu využívat služeb, které jim klub nabízí, je pro ně výhodnější, když se stanou jeho členy.
 • Činnost klubu je ovšem mnohem širší - pořádá pro chovatele a majitele jezevčíků speciální a klubové výstavy, na kterých mají mož-nost předvést své psy, nechat si posoudit jejich exteriér a porovnat ho s úrovní ostatních odchovů. Na oblastní, národní a mezinárodní výstavy deleguje klub rozhodčí - specialisty na posuzování jezevčíků a organizuje na těchto výstavách bonitace.
 • Klub dbá i o zachování loveckých vloh vlastních tomuto plemeni a s tímto cílem zajišťuje v rámci svých poboček konání klubových výcvikových akcí a soutěží. Jednotlivé pobočky KCHJ ČR pořádají i své vlastní akce, kterých se samozřejmě může zúčastnit každý člen klubu bez ohledu na to, pod kterou pobočku spadá či se přihlásil. Jedná se o různá přátelská setkání členů spojená se zajímavými přednáškami pozvaných veterinárních lékařů na témata, která jsou specifická právě pro jezevčíky, pořádají se výcvikové tábory zaměřené na přípravu jezevčíků na různé druhy zkoušek, které mohou psi v závěru tábora složit, organizují se i rekreační tábory pro pánečky a jejich svěřence apod.
 • Mimo těchto akcí pořádá KCHJ ČR vrcholné pracovní klubové soutěže - Klubovou barvářskou soutěž, Speciální klubovou barvářskou soutěž, Klubovou honičskou soutěž, Pohár Středočeské pobočky a nejvyšší klubovou soutěž Memoriál Rudolfa Kristla, kde mohou změřit svoje síly ti nejlepší z jezevčíků. Každoročně vyhodnocuje soutěž nazvanou Pracovní pohár, kde jsou oceněni jezevčíci, kteří v průběhu roku nasbírali nejvíce bodů na zkouškách a pracovních soutěží.  
 • Členové klubu se podle jednotlivých regionů schází každoročně v jarních měsících na spádových schůzích, kde je výbor klubu infor-muje o činnosti KCHJ za uplynulý rok, hodnotí se úspěchy i případné problémy v chovu, účastníci se dozvědí aktuální informace a setkávají se zde s lidmi se stejnými zájmy. Během spádových schůzi probíhají i jarní svody.
 • Klub vydává pro své členy časopis Jezevčík, v němž najdete veškeré informace o dění v klubu, termínech výstav i výcvikových akcí, jsou zde zveřejňovány různé zajímavé informace z chovu jezevčíků, výsledky výstav, pracovních soutěží a vyhodnocení jarních svodů. Každoročně vychází také Seznam chovných psů. a Chovatelská ročenka, která je nezbytným pracovním materiálem pro každého zodpovědného chovatele.
 • Na všech klubových akcích mají členové klubu přednostní nárok na účast a účastnické poplatky jsou pro členy nižší, případně neplatí žádné.
 • Pro moderní informovanost svých členů provozuje klub internetové stránky na adrese www.kchj.cz , kde najdete nejčerstvější informace z výstav s kompletními výsledky, informace o termínech pořádání výstav, zkoušek a soutěží, výsledky pracovních soutěží, seznam chovných psů a fen, odkazy na ostatní chovatele, články a rady o chovu jezevčíků a řadu dalších zajímavých informací. Prostřednictvím těchto stránek můžete podávat inzeráty, informovat ostatní o mimořádných úspěších Vašich svěřenců nebo se ptát na vše, co o jezevčících ještě nevíte a co by Vás i ostatní zajímalo. 
 • Počet členů Klubu chovatelů jezevčíků se trvale pohybuje kolem 1500 členů. 

Informace o možných způsobech platby:                                     

 • Spolu s přihláškou zasílejte matrikáři vždy kopii dokladu o zaplacení zápisného a členského příspěvku na aktuální rok, urychlíte tím vyřízení své přihlášky. 

 • Při dalších platbách v průběhu členství je nutné vždy jako variabilní symbol uvést Vaše členské číslo, které obdržíte spolu s členskou legitimací. 

 • Přihlášky spolu s kopií dokladu o platbě posílejte poštou, nikoliv mailem, neboť svým podpisem stvrzujete dodržování řádů klubu a dáváte souhlas s evidováním Vašich osobních dat pro potřeby klubu. 

 • Výše zápisného je stanovena 200 Kč, členský příspěvek je 450 Kč/rok. 

 • V dalším průběhu Vašeho členství v KCHJ se platí již jen členský příspěvek.  

 • Členský příspěvek na další rok musí být uhrazen vždy do 31. 12. předchozího kalendářního roku - zajistíte si tak kontinuální zasílání klubového tisku a bezproblémový průběh Vašeho členství - nezapomeňte jako variabilní symbol uvádět Vaše členské číslo.
 • Platby můžete zasílat nejlépe převodem z Vašeho účtu nebo složením hotovosti v Komerční bance ve prospěch účtu číslo: 27-4503700277/0100, Případně poštovní poukázkou typu A. V rubrice "Majitel účtu" prosím uveďte Klub chovatelů jezevčíků České Republiky z.s., Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov. 
 • Jednou složenkou můžete uhradit i více poplatků, ale vždy jen za jednoho člena s jedním členským číslem jako variabilním symbo-lem. Při sdružených platbách jednou složenkou pak vyplníte také specifický symbol podle druhu platby, specifický symbol pak může být vícemístný.

  Specifický symbol:

  • 1- zápisné
  • 2- členský poplatek
  • 3- výstavy
  • 4- ostatní platby (např. ročenka)
  • 5- bonitace (výběr do chovu)
  • 6- povolení příbuzenské plemenitby
  • 7- pracovní soutěže a zkoušky
  • 8- inzerce 
  • 9- sponzoring

Členská přihlášku zašlete spolu s kopií dokladu o zaplacení členského příspěvku a zápisného (tj. celkem 650,-- Kč) na adresu matrikářky klubu:

Michal Urban

Šanov 34, 270 31 Senomaty

Mobil: +420 721 312 054

e-mail: sanovskapole@seznam.cz