WUT

Welt Union Teckel

Zpráva z WUT Štrasburk 2018 , z FCI Komise pro norníky : Monika Illová - Ing. V. Kučerová Chrpová


WUT (Welt Union Teckel) byla založena v roce 1992. Jejími členy je nyní 25 členských zemí . WUT usiluje o sjednocení pravidel pro chov, výcvik jezevčíků. Sídlo WUT je v Duisburgu v Německu. 


Webové stránky WUT

WUT Champion

W U T založeno 1992
Šampion výstavy


1. WUT napomáhá výstavnímu dění mimo FCI zadáváním titulu WUT- šampion výstavy. 
2. Čekatelství 
Čekatelství lze získat na všech mezinárodních výstavách povolených v rámci FCI a svazových výstavám se zadáním titulu CACIB nebo na národních výstavách (Katalogových, speciálních, klubových) se zadáním CAC. 
3. Zadání titulu 
Titul je zadáván pouze jezevčíkům, jejichž majitelem je osoba - člen klubu a klub je členem WUT. 
Podmínky pro zadání WUT - šampion výstavy mladých 
4. Čekatelství mohou být získaná výlučně ve třídě mladých, tj. ve stáří od 9 -18 měsíců. Každý pes resp. fena se známkou "výborná 1" získává automaticky čekatelství. Odpovídající doklad o zkoušce je třeba doložit do 18. měsíce věku. 
5. Zadání titulu následuje po dosažení 4 čekatelství v minimálně dvou různých zemích. Čekatelství může být zadáno při splnění zkoušek z hlasitosti, honičských (včetně slídění v lese a práce na divočáka), všestranných zkoušek, barvářských zkoušek nebo norování (včetně vynorování (vytažení) a vyhnání králíka) 
Zkratka: WUT-JCh 
6. Výstavní čekatelství musí být minimálně zadáno třemi různými rozhodčími. 
Podmínky pro zadání WUT - šampion výstavy 
7. Nejlepší pes. resp. fena ze všech tříd dospělých, kteří na mezinárodní výstavě obdrželi CACIB - čekatelství nebo na národní výstavě titul "Národní vítěz", získávají tímto současně čekatelství na titul WUT- šampion výstavy. CAC-čekatelství zadané v jednotlivých třídách dospělých nejlepšímu psovi resp.feně se nepočítá jako čekatelství. To znamená, že pouze jeden pes a jedna fena ze třídy dospělých, bez veteránů, může obdržet čekatelství WUT-Ch. 
Svazy s odlišnými podmínkami zadávání národního CAC-čekatelství mají v tomto smyslu osobní odpovědnost při stanovení pravidel, která opravňují získat čekatelství pro nejlepšího psa resp. fenu třídy dospělých, bez veteránů. 
8. Zadání titulu následuje po dosažení čtyř čekatelství v minimálně dvou různých zemích. K homologaci titulu musí být doloženo splnění zkoušek z hlasitosti, honičské zkoušky (včetně slídění v lese a práce na divočáka), všestranné zkoušky, barvářské nebo norování (včetně vynorování (vytažení ) a vyhnání králíka). 
Zkratka: WUT-Ch 
9.Výstavní čekatelství musí být zadáno minimálně třemi různými rozhodčími. 
10. Mezi prvním a posledním výstavním čekatelstvím musí být časový rozdíl minimálně 12 měsíců a jeden den. Časové ohraničení směrem nahoru pro zaokrouhlení čekatelství není dovoleno. 
Homologace titulu 
11. Majitel jezevčíka, který splnil čekatelství, zašle kopie odpovídajících posudků, CACIB-/CAC-karty resp. osvědčení ze zkoušek příslušnému KCHJ. Sekretariát klubu ověří správnost podkladů. Při nesrovnalostech získání čekatelství v zahraničí je třeba tyto nesrovnalosti řešit s příslušným zahraničním klubem. Jsou-li podmínky splněny, vyplní se WUT formulář a zašle se WUT- výstavnímu sekretariátu k vystavení osvědčení. Klub příslušné země obdrží jednu kopii k založení a je oprávněn homologovaný titul zapsat do rodokmenu. 
12. Titul WUT-JCh a WUT-Ch je interní titul WUT. Není homologovaným titulem FCI a neopravňuje k přihlášení do třídy vítězů resp. šampionů. 
Výdaje 
13. Úhrada poplatku za osvědčení byla odsouhlasena schůzí delegátů a poplatek bude hrazen dle pokynů na přihlašovacím formuláři. 

WUT - výstavní sekretariát 

1. WUT- výstavní osvědčení vydá WUT-výstavní sekretariát. Sekretariát homologuje titul na návrh klubů jednotlivých zemí. Bude vystaveno WUT- osvědčení pro odpovídajího psa. 
2. WUT - schůze delegátů zvolí osobu, která povede výstavní sekretariát. Odpovídající infrastruktura musí sloužit. Jedná se o čestnou funkci-neplacenou. Materiální náklady budou hrazeny WUT. Úředník musí předkládat schůzi delegátů roční zprávu a uzavřenou statistiku za kalendářní rok. 
3. Úředník výstavního sekretariátu je zván na schůze delegátů. Cestovné a nocležné mu bude hrazeno WUT, pokud současně není delegátem za klub. Na schůzi delegátů nemá hlasovací právo. 

Závěrečná ustanovení: 
Tato pravidla byla schválena na schůzi delegátů 18.10.2002 ve Vídni a vstupují v platnost 1.1.2003. WELT UNION TECKEL 
Wolfgang Ransleben Robert Osterwalder 


Přeložila Dana F r a n č á k o v á

WUT  Working Champion

Nový titul WUT pracovní šampion
Na letošním setkání WUT bylo schváleno zavedení nového titulu s názvem "WUT pracovní šampion".
Předpokladem pro udělení je:
1 x úspěšné absolovování CACIT soutěže (FCI) nebo altrernativně Velká cena norníků (GPE) 

a k tomu (+)

v I.c. absolvovaná Všestranná zkouška (VP) nebo Pracovní zkouška (VGP) nebo srovnatelná všestranná zkouška povolená WUT. WUT zde uznává jakoukoliv soutěž KCHJ ČR v I. ceně. Zkoušky musí být ze dvou zemí.

Dále je třeba dvou hodnocení alespoň VD na mezinárodní výstavě psů organizované pod záštitou FCI od dvou různých rozhodčích ve dvou různých zemích, v mezitřídě nebo třídě šampiónů nebo třídě  
Poplatek činí € 20,00. Titul lze získat okamžitě.