WUT

Welt Union Teckel

WUT, SchwPoR, 20.08.17, Itálie, výsledky 


WUT (Welt Union Teckel) byla založena v roce 1992. Jejími členy je nyní 25 členských zemí . WUT usiluje o sjednocení pravidel pro chov, výcvik jezevčíků. Sídlo WUT je v Duisburgu v Německu. 


Webové stránky WUT

WUT Champion

W U T založeno 1992
Šampion výstavy


1. WUT napomáhá výstavnímu dění mimo FCI zadáváním titulu WUT- šampion výstavy. 
2. Čekatelství 
Čekatelství lze získat na všech mezinárodních výstavách povolených v rámci FCI a svazových výstavám se zadáním titulu CACIB nebo na národních výstavách (Katalogových, speciálních, klubových) se zadáním CAC. 
3. Zadání titulu 
Titul je zadáván pouze jezevčíkům, jejichž majitelem je osoba - člen klubu a klub je členem WUT. 
Podmínky pro zadání WUT - šampion výstavy mladých 
4. Čekatelství mohou být získaná výlučně ve třídě mladých, tj. ve stáří od 9 -18 měsíců. Každý pes resp. fena se známkou "výborná 1" získává automaticky čekatelství. Odpovídající doklad o zkoušce je třeba doložit do 18. měsíce věku. 
5. Zadání titulu následuje po dosažení 4 čekatelství v minimálně dvou různých zemích. Čekatelství může být zadáno při splnění zkoušek z hlasitosti, honičských (včetně slídění v lese a práce na divočáka), všestranných zkoušek, barvářských zkoušek nebo norování (včetně vynorování (vytažení) a vyhnání králíka) 
Zkratka: WUT-JCh 
6. Výstavní čekatelství musí být minimálně zadáno třemi různými rozhodčími. 
Podmínky pro zadání WUT - šampion výstavy 
7. Nejlepší pes. resp. fena ze všech tříd dospělých, kteří na mezinárodní výstavě obdrželi CACIB - čekatelství nebo na národní výstavě titul "Národní vítěz", získávají tímto současně čekatelství na titul WUT- šampion výstavy. CAC-čekatelství zadané v jednotlivých třídách dospělých nejlepšímu psovi resp.feně se nepočítá jako čekatelství. To znamená, že pouze jeden pes a jedna fena ze třídy dospělých, bez veteránů, může obdržet čekatelství WUT-Ch. 
Svazy s odlišnými podmínkami zadávání národního CAC-čekatelství mají v tomto smyslu osobní odpovědnost při stanovení pravidel, která opravňují získat čekatelství pro nejlepšího psa resp. fenu třídy dospělých, bez veteránů. 
8. Zadání titulu následuje po dosažení čtyř čekatelství v minimálně dvou různých zemích. K homologaci titulu musí být doloženo splnění zkoušek z hlasitosti, honičské zkoušky (včetně slídění v lese a práce na divočáka), všestranné zkoušky, barvářské nebo norování (včetně vynorování (vytažení ) a vyhnání králíka). 
Zkratka: WUT-Ch 
9.Výstavní čekatelství musí být zadáno minimálně třemi různými rozhodčími. 
10. Mezi prvním a posledním výstavním čekatelstvím musí být časový rozdíl minimálně 12 měsíců a jeden den. Časové ohraničení směrem nahoru pro zaokrouhlení čekatelství není dovoleno. 
Homologace titulu 
11. Majitel jezevčíka, který splnil čekatelství, zašle kopie odpovídajících posudků, CACIB-/CAC-karty resp. osvědčení ze zkoušek příslušnému KCHJ. Sekretariát klubu ověří správnost podkladů. Při nesrovnalostech získání čekatelství v zahraničí je třeba tyto nesrovnalosti řešit s příslušným zahraničním klubem. Jsou-li podmínky splněny, vyplní se WUT formulář a zašle se WUT- výstavnímu sekretariátu k vystavení osvědčení. Klub příslušné země obdrží jednu kopii k založení a je oprávněn homologovaný titul zapsat do rodokmenu. 
12. Titul WUT-JCh a WUT-Ch je interní titul WUT. Není homologovaným titulem FCI a neopravňuje k přihlášení do třídy vítězů resp. šampionů. 
Výdaje 
13. Úhrada poplatku za osvědčení byla odsouhlasena schůzí delegátů a poplatek bude hrazen dle pokynů na přihlašovacím formuláři. 

WUT - výstavní sekretariát 

1. WUT- výstavní osvědčení vydá WUT-výstavní sekretariát. Sekretariát homologuje titul na návrh klubů jednotlivých zemí. Bude vystaveno WUT- osvědčení pro odpovídajího psa. 
2. WUT - schůze delegátů zvolí osobu, která povede výstavní sekretariát. Odpovídající infrastruktura musí sloužit. Jedná se o čestnou funkci-neplacenou. Materiální náklady budou hrazeny WUT. Úředník musí předkládat schůzi delegátů roční zprávu a uzavřenou statistiku za kalendářní rok. 
3. Úředník výstavního sekretariátu je zván na schůze delegátů. Cestovné a nocležné mu bude hrazeno WUT, pokud současně není delegátem za klub. Na schůzi delegátů nemá hlasovací právo. 

Závěrečná ustanovení: 
Tato pravidla byla schválena na schůzi delegátů 18.10.2002 ve Vídni a vstupují v platnost 1.1.2003. WELT UNION TECKEL 
Wolfgang Ransleben Robert Osterwalder 


Přeložila Dana F r a n č á k o v á

WUT  Working Champion

Nový titul WUT pracovní šampion
Na letošním setkání WUT bylo schváleno zavedení nového titulu s názvem "WUT pracovní šampion".
Předpokladem pro udělení je:
1 x úspěšné absolovování CACIT soutěže (FCI) nebo altrernativně Velká cena norníků (GPE) 

a k tomu (+)

v I.c. absolvovaná Všestranná zkouška (VP) nebo Pracovní zkouška (VGP) nebo srovnatelná všestranná zkouška (povolená WUT). Zkoušky musí být ze dvou zemí.

Dále je třeba dvou hodnocení alespoň VD na mezinárodní výstavě psů organizované pod záštitou FCI od dvou různých rozhodčích ve dvou různých zemích, v mezitřídě nebo třídě šampiónů nebo třídě  
Poplatek činí € 20,00. Titul lze získat okamžitě.