Uchovnění a chov

                              platné od 28.05.2016

Chov jezevčíků se řídí předpisy Kchj ČR a to především jeho Zápisním řádem. Nutnou podmínkou chovatelské činnosti je členství v Kchj ČR (přihláška doc, pdf) nebo uzavřená Smlouva o poskytování chovatelského servisu (doc, pdf). 

Upozornění pro chovatele - hlavně pro ty začínající

Žádám všechny hlavně začínající chovatele, aby se dopředu seznámili se Zápisním řádem KCHJ ČR, případně si aspoň nastudovali Pokyny k chovné feně, které dostáváte při uchovnění od poradce chovu. Množí se nám teď případy, že chovatelé kryjí fenu před vyřízením chovnosti na Plemenné knize. Nestačí mít splněné chovné podmínky razítkem od poradce chovu. Fenu můžete nakrýt až po vyřízení chovnosti na Plemenné knize ČMKJ. Pokud to vyřizujete na poslední chvíli a fena vám už hárá, vždy se domluvte s pracovnicí Plemenné knihy na tom, aby vám vyhověla a vyřídila chovnost.

Dále upozorňuji chovatele, že v případě hlášení vrhu na Plemenné knize a vydání zápisových čísel musí chovatel dodržet Zápisní řád KCHJ. Nejprve požádat formulářem Přihláška k zápisu vrhu o vydání zápisových/tetovacích čísel a poté až ve stanovené lhůtě, ne dříve než v 6 týdnech věku štěňat, tyto nechat označit čipováním nebo tetováním + čipováním. Dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči musí být všechna štěňata očipována! Tetovat můžete, ale pak musíte štěňata tetovat i čipovat. Hlavně chovatelé, kteří chtějí štěňata jen očipovat to často pletou a štěňata očipují bez vydaných zápisových čísel a ještě klidně štěňata mladší 6.týdnů. To už není jen porušení Zápisního řádu, ale i týrání zvířat a je s podivem, že to provede veterinář.


  • POSTUP PŘI UCHOVNĚNÍ PSŮ A FEN


Psi i feny: 
Po splnění podmínky členství v klubu nebo uzavření "Smlouvy o poskytování chovatelského servisu "  (doc, pdf).a všech chovných podmínek zašle majitel uchovňovaného jedince na adresu příslušného poradce chovu průkaz původu včetně příloh, fotokopii průkazu původu, kopii bonitační karty a kopie soudcovských tabulek ze zkoušek, včetně kopie výstavního posudku rozhodujícího pro uchovnění a originál Souhlasu se zpracováním některých osobních údajů u psů a fen (doc, pdf), který řádně vyplní a zvolí si možnost zveřejňování kontaktních údajů. ( Nečlen i doklad o zaplacení 1.500Kč za uchovnění. Člen klubu má 100% slevu.  ).

Poradce chovu ověří splnění všech podmínek nutných k uchovnění a potvrzený rodokmen doručí na plemennou knihu ČMKJ . Plemenná kniha provede registraci chovného jedince a zašle majiteli rodokmen dobírkou zpět (poplatek PK za uchovnění 150,-Kč +dobírka). 

Fotku uchovňovaného jedince zašlete emilem příslušnému poradci chovu. 

Pouze psi: 
K rodokmenu uchovněného psa plemenná kniha přiloží chovné karty, které majitel vyplní, na zadní stranu nalepí zmenšenou kopii rodokmenu (stranu s předky psa), na přední barevnou fotografii psa stojícího z profilu na pevné podložce. Vepsání adresy včetně PSČ a telefonního čísla, popř. e-mailu a webu je samozřejmostí. ( Tato karta je i souhlasem se zpracováním některých osobních údajů.) Takto vyplněné karty zašle majitel psa na adresu hlavního poradce chovu. Bez nich nemůže být pes zařazen do seznamu chovných psů. Uzávěrka seznamu chovných psů pro následující kalendářní rok bývá přibližně v polovině listopadu.

Dodatečně získané tituly, výsledky nově absolvovaných zkoušek a soutěží, popř. změny v adrese či telefonním čísle je nutno oznámit příslušnému poradci chovu a plemenné knize ČMKJ ( Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 11). Hlášení titulů či zkoušek musí být podloženo kopií posudku či soudcovské tabulky.

  • POSTUP PŘI KRYTÍ 

Použití psa v chovu je podmíněno označením průkazu původu razítkem "CHOVNÝ PES", minimálně ode dne ukončeného 15. měsíce věku a členstvím majitele (držitele) psa v KCHJ ČR. Maximální věk je neomezený, rozhoduje zdravotní stav jedince.  Pokud se majitel (držitel) nehodlá stát členem klubu, je nutné předem uzavřít Smlouvu o poskytování chovatelského servisu a uhradit chovatelský poplatek ve výši 1 500,-Kč na jeden rok.

Použití feny v chovu je podmíněno označením průkazu původu razítkem "CHOVNÁ FENA" a minimálně ode dne ukončeného 15. měsíce věku, max.: do dne ukončeného 8. roku věku.

  •  U fen, které ukončily 8. rok věku, je možné jedno dodatečné zabřeznutí a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Toto krytí je chovatel povinen předem oznámit příslušnému poradci chovu včetně kopie potvrzení od veterinárního lékaře. 
  • Majitelům obou chovných zvířat se doporučuje, aby si při krytí vzájemně zkontrolovali tetovací čísla nebo čísla čipů obou partnerů. Majitel feny má právo vybírat si sám chovného psa pro svou fenu. Majitele krycího psa zkontaktuje včas a předem se oba dohodnou na podmínkách krytí. Krytí v zahraničí je možné uskutečnit pouze se psem, který je ve své zemi chovný a velikostí a typem osrstění odpovídá rázu feny. Výjimkou je možnost spojení dvou jedinců trpasličího a králičího rázu.
  • Chovatel, který se rozhodne pro použití úzké příbuzenské plemenitby  (Fx=12,5% a více - tzn. krytí dvou polosourozenců, sourozenců, otce s dcerou, matky se synem apod.) musí předem písemně žádat hlavního poradce chovu o povolení a v žádosti zdůvodnit své rozhodnutí.

Po nakrytí vyplní majitel chovného psa 3 x krycí list, jeden odevzdá majiteli feny, druhý pošle příslušnému poradci chovu a třetí si ponechá jako doklad o krytí.                                 Krycí listy nezasílejte na Plemennou knihu! 

  • POSTUP PŘI VRHU ŠTĚŇAT 


Chovatel, na jehož chovatelskou stanici je vrh zapisován (držitel feny), musí být členem KCHJ ČR, nebo předem uzavřít smlouvu o poskytování chovatelského servisu a uhradit chovatelský poplatek ve výši 1 500,-Kč za každý zapsaný vrh.

Do 7 dní po narození štěňat je chovatel povinen vyplnit Evidenční list vrhu štěňat. Tento evidenční list je třeba řádně doplňovat novými údaji, tak jak budou přibývat.
(U každého štěněte číslo čipu, jméno a pohlaví a informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu.)
Evidenční list archivujte nejméně 3 roky a nikam jej neposílejte!
"Povinnost vyhotovit evidenční list vrhu štěňat psa nelze nahradit vyhotovením přihlášky
k zápisu štěňat."
(Vyjádření zákonodárce. Kontrolou je pověřena Krajská veterinární správa!)

Do 14 dní po narození štěňat je chovatel povinen zaslat:

1 - majiteli chovného psa 1 x "Hlášení vrhu"

2 - příslušnému poradci chovu:

      1 x "Hlášení vrhu"

      1 x "Přihlášku k zápisu vrhu"

      1 x vyplněný krycí list.

Pokud se jedná o vrh ze zahraničního krytí, ještě 1 x fotokopii PP psa, včetně potvrzení o získaných titulech a zkouškách (Poplatek PK za zápis zahraničního krytí je 200 Kč). Pokud jde o první vrh chovatele, popřípadě první vrh jezevčíků, je nutné přiložit 1 x kopii potvrzení o registraci chovatelské stanice.


Tyto dokumenty budou po překontrolování předány Plemenné knize, která přidělí štěňatům čísla zápisu a tetovací čísla (nejpozději do 28 dnů stáří štěňat) a chovateli zašle přihlášku vrhu zpět.
Chovatel pak nechá štěňata otetovat veterinárním lékařem (Minimální věk pro tetování je 6 týdnů.). Poté pošle přihlášku potvrzenou veterinárním lékařem zpět na Plemennou knihu. Potvrzená přihláška vrhu musí být na Plemennou knihu odeslána nejpozději do 3 měsíců stáří štěňat.Plemenná kniha mu zašle průkazy původu štěňat zpět na dobírku. (Poplatek PK: 300,- Kč za jeden průkaz původu + dobírka).

Při převodu štěněte novému chovateli má chovatel možnost volby, zda  vydá:
• kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte
převodní list štěněte (vzor z MZe)
• jiný dokument (např. kupní smlouvu),  který o štěněti obsahuje údaje uvedené v § 7a
odstavci 5 zákona na ochranu zvířat. (Identifikační údaje chovatele, místo jejich chovu, informace o jejich matce, plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu/tetování, informace o štěňati, datum narození, číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví a informace o očkování a odčervení, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěněte.)