Upozornění chov

31.03.2024

Genomia testy pro DRS/MINI

- nová 3 kombinace testu pro drsnosrsté miniaturní jezevčíky

- zahrnuje test na Lafora + OI + Cord2-PRA

- možné objednat na https://www.genomia.cz/cz/test/lafora-oi-cord2/-

výhodná cena 4350,- Kč s DPH

při hodnotě testu 5380,- Kč (1490,- + 1490,- + 2400,- CZK)

- dodatečná sleva 5% při zadání kódu "MINIWIRE"

- možno objednat pouze online- klubová sleva již nejde uplatnit


23.11.2023

Výzva pro chovatele z německé univerzity v Bernu (účastnili jsme se již jejich vývoje testu pro dědičnou lomivost kostí) PES VARUS - CO TO JE?

Pes varus popisuje vrozenou deformaci zadních končetin, ohnutí holenní kosti (tibie) s ohnutím nohy směrem dovnitř od hlezenního kloubu. Postiženy jsou všechny velikosti a typy srsti jezevčíků.Tato deformace holenní kosti vzniká během růstové fáze psa. Za normálních okolností je podélný růst dlouhých kostí ukončen ve věku 9-11 měsíců uzavřením epifyzární rýhy. U psů s pes varus se vnitřní strana spodní epifyzární rýhy holenní kosti uzavírá předčasně a vnitřní holenní kost přestává růst. Vnější strana však roste dál, což způsobuje asymetrický růst, který vede k ohnutí holenní kosti směrem dovnitř a kulhání.Tato porucha růstu není u štěňat ještě patrná, ale první příznaky se mohou objevit přibližně od 3 do 6 měsíců věku. Onemocnění může být různě závažné, může postihovat jednu nebo obě nohy. Prvním viditelným příznakem je vnitřní zakřivení holenní kosti. Kromě více či méně výrazného kulhání může onemocnění psa omezovat natolik, že hra nebo běhání jsou nemožné. Čím mladší je pes v době uzavření střední části epifyzárního kloubu, tím výraznější bude ohnutí a pozdější příznaky. S postupujícím stavem hrozí rizikosekundárních onemocnění, jako je osteoartróza a zevní luxace pately. V závažných případech může být nutná chirurgická korekce.Existuje podezření, že onemocnění se u jezevčíků může dědit autozomálně recesivním způsobem (jako PRA nebo OI). Nositelé genetické vady (heterozygotní psi) by byli klinicky zdraví, postiženi by byli pouze homozygotní jedinci. To by také znamenalo, že počet skutečně postižených psů by byl pouze viditelnou špičkou ledovce ve srovnání s výrazně vyšším počtem přenašečů.Z hlediska chovatele a kupujícího štěněte je proto tato nemoc obzvláště zrádná, protože v době porodu obvykle zůstává nerozpoznána, ale může masivně omezit nebo zcela znemožnit plánované pozdější využití štěněte (např. jako chovného nebo loveckého psa). Na rozdíl od případu, kdy se jedná například o vadu varlat nebo ocasu, o které chovatel kupujícího štěněte informuje, dojde k dohodě a ta je zdokumentována v kupní smlouvě, jsou konflikty nevyhnutelné, pokud je pes varus zjištěn až v domácnosti kupujícího štěněte, když je štěně mladý pes, často až po odysee kupujícího štěněte po různých veterinárních ordinacích.Jestliže ani veterináři ne vždy rozpoznají pes varus, není divu, že to platí i pro rozhodčí, chovatele a majitele psů. Bohužel jsou stále chováni psi s pes varus, a to i psi s vynikajícím hodnocením konstituce.

VÝZKUMNÝ PROJEKT PES VARUS NA UNIVERZITĚ V BERNU - VÝVOJ DNA TESTU Ještě si vzpomínám na dobu, kdy oficiální strana DTK oznámila, že nemoc křehkých kostí (OI) nebo crd-PRA "nejsou problémem" u drsnosrstého jezevčíka. Každý, kdo tvrdil opak, "pomlouval plemeno". Přesto chovatelé začali z vlastní iniciativy odebírat a testovat vzorky krve pro výzkum a shromažďovat údaje, někdy i přes značný odpor. Dnes díky testům DNA a upraveným chovatelským předpisům nemusí žádné štěně v DTK umírat v agónii na nemoc křehkých kostí, žádný drsnosrstý jezevčík nemusí oslepnout na crd-PRA - a to vše bez nutnosti vyřazovat z chovu přenašeče a snižovat tak chovnou základnu! Dnes se již nešíří šeptanda a pomluvy, neukazuje se prstem na skutečné nebo domnělé nositele OI nebo crd-PRA, jak to dnes zažíváme, když se řekne, že jezevčík má nebo zdědil pes varus.Vážení chovatelé, majitelé krycích psů a majitelé jezevčíků, profesor Leeb a jeho tým na univerzitě v Bernu se zabývají vývojem DNA testu na pes varus, který nám pomůže, kteří nám pomohou udělat naše úžasné plemeno o něco zdravější a porazit strašidlo "Pes Varus"!To se však podaří jen tehdy, když všichni přispějeme svým dílem! Profesor Leeb potřebuje pro svůj výzkum vzorky krve (EDTA krev) od jezevčíků, kteří jsou sami postiženi pes varus, a také od jejich vrstevníků a rodičů. Je možné zaslat i jednotlivé vzorky, například pouze od jednoho postiženého jezevčíka nebo od jezevčíka, který již měl pes varus u svých potomků.Ideálním případem však je, když mají výzkumníci k dispozici krevní vzorky z rodin, které jsou co nejúplnější. (Jezevčíci s pes varus, jejich rodiče a možná i vrstevníci, kteří mohou být sami postiženi nebo bez známek pes varus).Významné fotografie a videa jsou velmi vítány.Pokud existují lékařské nálezy - skvělé, měly by být zaslány spolu s nimi, pokud je to možné. Pokud to není možné, bylo by užitečné stručně zaznamenat nálezy a diagnózu.Výslovně žádoucí jsou však také krevní vzorky jezevčíků, kteří vykazují typický vzhled pes varus nebo u kterých je silné podezření na pes varus, ale u kterých nebylo provedeno zobrazovací vyšetření nebo nejsou k dispozici lékařské nálezy. V těchto případech by byly zvláště vítány informativní fotografie nebo videa postiženého jezevčíka.Někteří chovatelé bohužel odmítají poskytnout vzorky krve, které jsou tak naléhavě potřebné pro vypracování testu DNA (jak již bylo zmíněno, jsou zapotřebí také vzorky krve od zcela zdravých rodičů a sourozenců postižených psů), a to z obavy o "dobrou pověst" svých psů nebo své chovatelské stanice. Rád bych těmto chovatelům a majitelům předal následující obavy:Každý pes postižený pes varus, který je viděn na veřejnosti, ať už na skupinové akci DTK, zkouškách, výstavách nebo videích na sociálních sítích, nepopiratelně a bezostyšně prozrazuje, že jeho rodiče zdědili pes varus. Tomu nelze zabránit ani to zatajit.Na druhou stranu jsou všechny údaje o psech zařazených do studie výzkumným týmem přísně utajovány a v žádném případě nebudou zdravotní údaje psů předávány dál. Ani my z "podpůrného týmu" nedostáváme zdravotní údaje o jednotlivých psech. Každý, kdo se na nás obrátí, si může být jistý, že zaručujeme naprostou důvěrnost. Naším jediným zájmem je poskytnout týmu profesora Leeba co nejlepší podporu při vývoji genetického testu. Rádi bychom touto cestou vyjádřili upřímné poděkování paní doktorce Drögemüllerové, která je pro naši věc a plemeno velmi zapálená a motivovaná, za její práci! My chovatelé bychom měli být neméně motivovaní, pokud jde o podporu její práce tím nejlepším možným způsobem ve prospěch našich jezevčíků!

MŮJ JEZEVČÍK NEBO MŮJ POTOMEK JE POSTIŽENÝ - JAK MOHU DAROVAT KREV?Budete potřebovat 2,5 až 5 ml krve EDTA, jasně a čitelně označené identifikačními údaji psa, které lze zaslat nechlazené. Bohužel nelze použít karty Go. Dbejte prosím na to, aby byly vzorky krve bezpečně zabaleny; podrobnosti a podrobné pokyny pro zasílání naleznete na formuláři pro zasílání vzorků z univerzity v Bernu.

Přiložte prosím: Kopii rodokmenu, Kopie veterinárních zpráv, pokud jsou k dispozici. Vyplněný a podepsaný formulář pro zaslání vzorků z univerzity v Bernu. Do kolonky "Onemocnění/diagnóza" uveďte "Pes Varus" bez ohledu na to, zda je postižen jezevčík sám nebo pouze "zdraví příbuzní" jezevčíka postiženého Pes Varus. V případě zdravých rodičů nebo sourozenců jezevčíka postiženého Pes Varus zaškrtněte políčko "zdravý" a do poznámky uveďte: "otec/matka *jméno jezevčíka*/PV" nebo "sourozenec/sestra vrhu *jméno jezevčíka*/PV". Do kolonky "Poznámky" můžete uvést, zda jste zaslali fotografie na naši e-mailovou adresu nebo zda to považujete za důležité. Například pokud byl pes operován kvůli pes varus nebo pokud víte, že jsou postiženi i další vrstevníci.Fotografie a videa s uvedením jména psa posílejte na pes.varus.dachshund@gmail. Tuto adresu můžete také použít k tomu, abyste nám sdělili cokoli, co považujete za důležité o Pes Varus. Vše, co pošlete na tuto adresu, bude považováno za přísně důvěrné.

20.11.2023

Témata seminářů jsou rozličná. Některá jsou obecná, vhodná pro majitele či chovatele jakéhokoliv zvířete, jiná se zaměřují na konkrétní druh či přímo vybrané plemeno. První, předtočená část je vyhrazena prezentaci daného tématu přednášejícím. V druhé části pak přednášející bude živě odpovídat na dotazy účastníků k prezentovanému tématu. Přednášejícími jsou v rámci těchto seminářů výhradně erudovaní odborníci, kteří svá tvrzení podkládají svou odbornou praxí a vědeckými poznatky, a kteří se díky svým zkušenostem z akademického prostředí dokáží o své znalosti srozumitelně podělit i s širokou veřejností.

Z aktuálně vypsaných témat, která jsou uvedena v příloze nebo na našem webu, jsou všechna vhodná pro majitele a chovatele psů. Úvodním tématem je Právní minimum pro majitele a chovatele zájmových zvířat. Mgr. et Mgr. Veronika Doubková, Ph.D. uvede účastníky webináře do problematiky chovu zvířat z pohledu legislativy. Tato přednáška se mimo jiné věnuje právům a povinnostem chovatelů (majitelů), škodám způsobeným zvířetem, centrální evidencí psů či bydlení se zvířetem v nájmu.

Druhá přednáška je orientována na zdraví psů. Mnoha kynologům známý kardiologický specialista MVDr. Carlos Agudelo, Ph.D. připravil přednášku na téma Kardiologická onemocnění psů. Upozorní na příznaky, při kterých je vhodné nechat posoudit stav psa specializovaným kardiologem, nastíní dnešní možnosti léčby a prognózy. Rozvine také aktuální vědecké poznatky o vlivu výživy na rozvoj onemocnění srdce, DMVD a DCM.

Třetím vypsaným seminářem je další atraktivní téma pro majitele a zejména chovatele psů, Práva a povinnosti při prodeji zvířat v zájmových chovech. JUDr. Jakub Kanický velmi podrobně rozvede problematiku prodeje zvířete. Upozorní na vhodnost smluvních ujednání, nastíní postup při reklamaci zakoupeného zvířete i specifika prodeje zvířete do zahraničí. To může předejít řadě problémů a nedorozumění, stejně tak i nevhodnému nakládání se zvířetem.

Jak bylo uvedeno výše, tyto webináře jsou pro účastníky bezplatné, neboť jejich účelem je co nejvíce rozšířit informace, které mohou přispět k welfare chovaných zvířat. Pro účast je třeba pouze provést registraci prostřednictvím odkazu na každý jednotlivý seminář. Webináře jsou realizovány na platformě Teams. Pro sledování webináře však plně postačí jakýkoliv webový prohlížeč a není třeba nic instalovat. Stačí pouze kliknout na odkaz v emailové zprávě, která je odeslána bezprostředně po registraci na vyplněnou emailovou adresu.

02.11.2023

Uzávěrka seznamu chovných psů 15.11.2023.

01.11.2021

Vyhláška č. 384 / 2021 definující povinnosti pro chovatele psů a koček.

abstrakt, vyhláška

05.05.2021

Vysvětlení platnosti výstav pro uchovnění Jezevčíků - PDF

05.01.2021

Jedincům, kteří mají razítko KANDIDÁT CHOVU před 01. 01. 2021 (mají pro uchovnění splněnou výstavu a výběr do chovu), bude toto uznáno i po změně chovných podmínek. Nemusí znovu na klubovou výstavu, ani když jimi absolvovaná výstava před výběrem do chovu nebyla klubová. Další podmínky (zkoušky, případně další výstavy) dle aktuálně platného zápisního řádu KCHJ.

6.8.2020

Souhlas se zápisem štěňat na chovatelskou stanici - ČMKJ

Tento formulář je nutné vyplnit v případě, že je vrh odchován na cizí chovatelskou stanici.

3.7.2020

Vzhledem k narůstání počtu inzerátů o prodeji štěňat jezevčíků s PP vydaným kluby IHR nebo UCI, vydáváme následující varování :

Štěňata jezevčíků s průkazem původu vydaným kluby IHR nebo UCI, nejsou FCI, ČMKU, ČMMJ a z hlediska zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti

považováni za čistokrevné jedince a nelze po nich zapisovat štěňata do plemenné knihy ČMKJ. Jedinci s tímto rodokmenem nebudou připuštěni

na výstavy pořádané FCI, ČMKU nebo Klubem chovatelů jezevčíků. Dále se dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti nemohou stát

lovecky upotřebitelnými psy a nebudou připuštěni na zkoušky lovecké upotřebitelnosti či soutěže se zadáváním titulů CACIT a CACT.

Pro KCHJ ČR i naše zastřešující organizace ČMKU a FCI, jsou jezevčíci s průkazem IHR, UCI na stejné úrovni, jako jezevčíci bez PP.


01.04.2018

Informace k hlášení chovu na KV

zde

03.11.2017

Upozornění z Plemenné knihy pro chovatele

Od 1.11.2017 nebude Plemenná kniha ČMKJ dávat automaticky razítko OI - frei do PP štěňat po "čistých rodičích", pokud nebude doložena paternita potomka s rodiči.

Směrnice ČMKJ 2017

1.11.2017

Povinnost hlášení fen veterinární správě

Od 1.listopadu 2017 vstupuje v platnost požadavek novely Veterinárního zákona říkající že "Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny), je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen dosáhl 5 a více (§4 odst.3 z.č.166/199 Sb.); Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich". Potřebný formulář je k dispozici na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz - činnosti, registrace, schválení, povolení, oznámení) a to jak pro písemnou formu tak pro hlášení on-line. Formulář je i přílohou tohoto upozornění.

29.10.2017

Upozornění pro chovatele - hlavně pro ty začínající

Žádáme všechny hlavně začínající chovatele, aby se dopředu seznámili se Zápisním řádem KCHJ ČR, případně si aspoň nastudovali Pokyny k chovné feně, které dostáváte při uchovnění od poradce chovu. Množí se nám teď případy, že chovatelé kryjí fenu před vyřízením chovnosti na Plemenné knize. Nestačí mít splněné chovné podmínky razítkem od poradce chovu. Fenu můžete nakrýt až po vyřízení chovnosti na Plemenné knize ČMKJ. Pokud to vyřizujete na poslední chvíli a fena vám už hárá, vždy se domluvte s pracovnicí Plemenné knihy na tom, aby vám vyhověla a vyřídila chovnost.

Dále upozorňuji chovatele, že v případě hlášení vrhu na Plemenné knize a vydání zápisových čísel musí chovatel dodržet Zápisní řád KCHJ. Nejprve požádat formulářem Přihláška k zápisu vrhu o vydání zápisových/tetovacích čísel a poté až ve stanovené lhůtě, ne dříve než v 6 .týdnech věku štěňat, tyto nechat označit tetováním nebo čipováním. Hlavně chovatelé, kteří chtějí štěňata jen očipovat to často pletou a štěňata očipují bez vydaných zápisových čísel a ještě klidně štěňata mladší 6.týdnů. To už není jen porušení Zápisního řádu, ale i týrání zvířat a je s podivem, že to provede veterinář.